مشتریان

شرکت مخابرات منطقه فارس
شرکت مخابرات منطقه یزد
شرکت مخابرات منطقه قزوین
شرکت مخابرات منطقه مرکزی
شرکت مخابرات منطقه لرستان
شرکت مخابرات منطقه خراسان رضوی
سازمان صنعت معدن و تجارت
شرکت مخابرات منطقه تهران
اداره راه و شهرسازی استان یزد
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
شرکت توزیع برق استان یزد
شرکت حامیان ایمن پشتیبان فناوری